Algemene voorwaarden online platform Employer Branding en Blije Medewerker
 

Versie: juni 2018

Artikel 1. | Definities

 

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze gebruiksvoorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 
 1. Timing (Personeelsdiensten B.V.): de onderneming die de intellectuele eigendomsrechten heeft van en exploiteert het platform Employer Branding, onder meer middels de websites www.employerbrandingmonitor.nl en employerbranding.timing.nl, en het platform Blije Medewerker middels de website www.blijemedewerker.nl. Employer Branding biedt een platform aan dat op basis van openbare data inzicht geeft in het online werkgeversmerk van een onderneming t.o.v. de concurrentie en daaruit voortvloeiende conclusies en verbeterpunten aanbiedt. Blije Medewerker biedt een platform aan waarmee enquêtes kunnen worden beheerd en verstuurd naar door de Opdrachtgever ingevoerde mailadressen.
 2. Platform: het online platform genaamd “Employer Branding” en/of “Blije Medewerker”, waartoe de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst middels toegekende inloggegevens toegang krijgt.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Timing online een overeenkomst heeft gesloten op basis waarvan hij gerechtigd is tot het gebruik van het platform.
 4. Gebruikers: personen die namens de Opdrachtgever toegang krijgen tot het platform.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Timing en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Timing zich voor bepaalde tijd heeft verbonden tot het beschikbaar stellen van het platform in ruil voor de bij de overeenkomst bedongen tegenprestatie.
 6. Schriftelijk: iedere tussen partijen gebruikelijke communicatie die schriftelijk, waaronder begrepen per email, SMS, Whatsapp of anderszins via internet plaatsvindt.

Artikel 2. | Algemene bepalingen

 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het platform en iedere gesloten overeenkomst ten aanzien van toegang en gebruik van het platform.
 2. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomend geval zijn Opdrachtgever en Timing verplicht in overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. | Aanbond, totstandkoming en duur van de overeenkomst

 
 1. De overeenkomst komt tot stand door akkoord te geven op de online overeenkomst en onderhavige voorwaarden in combinatie met het aanvragen van een analyse middels het aanvraagformulier op de website.
 2. Opdrachtgever neemt na het sluiten van de overeenkomst de dienst gedurende 6 maanden af conform artikel 7. Na ommekomst van de deze 6 maanden geldt tussen Timing en Opdrachtgever een gebruiksovereenkomst voor onbepaalde duur die, met in acht name van een opzegtermijn van een maand, maandelijks, tegen het einde van enige kalendermaand, opzegbaar is. Indien Opdrachtgever uiterlijk drie werkdagen voor het einde van 6 maanden periode te kennen geeft geen prijs te stellen op verlenging van de overeenkomst, zal geen verlenging plaatsvinden. Alsdan wordt Opdrachtgever iedere verdere toegang tot het platform ontzegd.

Artikel 4. | Kern van de overeenkomst

 
 1. Behoudens de beperkingen in deze gebruiksvoorwaarden zal Timing tijdens de duur van de overeenkomst het platform ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever komt een niet-exclusief gebruiksrecht toe ten aanzien van het platform, doch uitsluitend indien de Opdrachtgever volledig heeft voldaan en blijft voldoen aan alle voorwaarden die in de overeenkomst en voorwaarden zijn vermeld.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik van het platform door de door Opdrachtgever aangewezen gebruikers. Het platform is een real time weergave van het sentiment op internet (sociale media) en online vindbaarheid over de Opdrachtgever. Timing controleert niet de (juistheid van de) herkomst van berichten of bronnen van het platform en is derhalve niet verantwoordelijk noch op enigerlei wijze aansprakelijk voor de weergegeven informatie.

Artikel 5. | Nakoming overeenkomst

 
 1. Opdrachtgever krijgt toegang tot het platform gedurende de overeenkomst zolang deze loopt en tijdig en volledig door de Opdrachtgever wordt nagekomen.

Artikel 6. | Gebruik van het platform

 
 1. Het platform kent uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vermeld. Voor de aan- of afwezigheid van niet uitdrukkelijk in de overeenkomst vermelde functionaliteiten is Timing op geen enkele wijze aansprakelijk.
 2. Misbruik is niet toegestaan. Onder misbruik wordt – niet-limitatief – verstaan het ten aanzien van het platform of servers van Timing of derden opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Timing of derden.
 3. Het is niet toegestaan het platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enig (intellectueel) eigendomsrecht van Timing of derden en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Timing afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 4. Na beëindiging van de overeenkomst dient de Opdrachtgever ieder gebruik van het platform te staken en gestaakt te houden en is Timing gerechtigd alle maatregelen te nemen om zulks te bewerkstelligen.
 5. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gebruikersnamen en wachtwoorden ter beschikking te stellen van derden, ook niet indien die derden het platform uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruiken. In een dergelijk geval zal de Opdrachtgever de gebruiker bij Timing aanmelden om aldus de gebruiker toegang te verlenen tot het platform. Het staat Timing vrij de toegang te verlenen of te weigeren.
 6. Het platform is “web-based”. De Opdrachtgever heeft aanspraak op persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van het platform voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 7. Indien Timing door middel van technische maatregelen het platform heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te (trachten op enigerlei wijze te) omzeilen.

Artikel 7. | Prijzen en betalingen

 
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Timing vermelde bedragen exclusief btw.
 2. Timing is naar redelijkheid en billijkheid gerechtigd prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds gefactureerde bedragen. Indien de Opdrachtgever niet met de gewijzigde prijs instemt, wordt de overeenkomst geacht te zijn opgezegd door de Opdrachtgever tegen de eerst mogelijke datum.
 3. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum op het door Timing aangegeven bankrekeningnummer plaats te vinden.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag van verzuim, heeft de Opdrachtgever geen toegang tot het platform.
 5. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Timing verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. | Opschorting en ontbinding

 
 1. Een inbreuk op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden geeft Timing het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, beëindiging niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Timing bevoegd met onmiddellijke ingang de uitvoering van de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te schorten of de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen, indien na het sluiten van de overeenkomst Timing goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of voorwaarden niet of niet volledig zal nakomen.
 3. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn zaken is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Timing gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld of genoegzame zekerheid zal stellen.
 4. Voorts is Timing gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Timing kan worden gevergd.
 5. Timing is niet aansprakelijk in verband met het door Timing op grond van dit artikel uitgeoefende opschortingsrecht of recht van beëindiging.

Artikel 9. | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 
 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Timing, is elke aansprakelijkheid van Timing voor schade geleden in verband met het gebruik van het platform uitgesloten. In het bijzonder is Timing niet aansprakelijk voor de gevallen genoemd in de volgende leden en de andere in deze voorwaarden opgenomen artikelen.
 2. Timing is niet gehouden zich er van te vergewissen of de middels het platform geopenbaarde content (on)rechtmatig, (on)juist, (on)volledig of misleidend is. Timing aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de via het platform geopenbaarde gegevens. De Opdrachtgever vrijwaart Timing van alle aanspraken en aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de via het platform door of namens de Opdrachtgever geopenbaarde gegevens (on)rechtmatig, (on)juist, (on)volledig of misleidend zijn.
 3. Timing is te allen tijde gerechtigd het platform op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeit.
 4. Timing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op het platform.
 5. Timing spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het platform en de services te optimaliseren. Timing garandeert niet dat (de voorzieningen op) het platform onbeperkt beschikbaar is (zijn) en dat (alle voorzieningen op) het platform probleemloos functioneert (functioneren). Alle aansprakelijkheid van Timing ter zake (zulke) storingen is uitgesloten.
 6. Timing is te allen tijde bevoegd het platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het platform of de servers van Timing of derden. Alle aansprakelijkheid van Timing als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van het platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 7. Timing is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op het platform. Voorts is Timing, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het platform of servers van Timing of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de Opdrachtgever.
 8. Indien het platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites of programmatuur van derden, is Timing nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of programmatuur.
 9. Timing spant zich naar alle redelijkheid in het platform en de overige systemen van Timing te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Timing is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendom) rechten van de Opdrachtgever, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 10. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, enige aansprakelijkheid op Timing rust, is deze aansprakelijkheid te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de wederpartij aan Timing betaalde vergoedingen (excl. btw) waaruit de aansprakelijkheid van Timing is voortgevloeid.
 11. Timing is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van content en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het platform.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan Timing. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien ter zake niet binnen bekwame tijd bij Timing wordt gereclameerd, welke termijn in ieder geval verloopt 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 13. Indien en voor zover de Opdrachtgever inbreuk maakt op het bepaalde in deze voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Opdrachtgever Timing van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Timing eveneens van alle overige aanspraken van de gebruikers in verband met het gebruik van de door Timing aangeboden diensten.

Artikel 10. | Intellectuele eigendom

 
 1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam, het platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, grafieken en analyses, behoren toe aan Timing. Het is de Opdrachtgever en gebruikers verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden.
 2. Het platform omvat mede software waarvan derden rechthebbende zijn. Deze derden verlenen de Opdrachtgever en gebruikers een gebruiksrecht volgens de door hen gehanteerde licentie- of andersluidende voorwaarden. De onderhavige voorwaarden zijn niet van toepassing op de software als bedoeld in de eerste zin. Niets uit de onderhavige voorwaarden heeft invloed op de rechten en verplichtingen die voor de Opdrachtgever en gebruikers voortvloeien uit de licentie- of andersluidende voorwaarden van derden.
 3. Het is de Opdrachtgever en gebruikers niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van Timing of derden te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 11. | Slotbepalingen

 
 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Timing wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse tekst van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.